11 ఏళ్ళ గరిష్టానికి వంటనూనెల ధరలు | Edible Prices Surged to their Highest in Decade || Idi Sangathi

1622293562 maxresdefaultకొనకపోతే కుదరదు. కొనాలంటే బెదురు. ఇదీ నిత్యావసరాల విషయంలో ప్రస్తుతం కనిపిస్తున్న పరిస్థితి. దేశంలో కరోనా …

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *